نماینده گی ها

نماینده گی ها

دفتر مرکزی

آدرس: بهزاد#1, جاده بهزاد.
افغانستان، هرات
نماینده گی ها

کارخانه هرات

آدرس: فاز دوم, شقایق سوم, کارخانه صنعتی.
افغانستان، هرات
نماینده گی ها

کارخانه کابل

آدرس: ده سبز
افغانستان، کابل
X