تقدیرنامه های شرکت

بخشی از نمونه های قدردانی های نهاد های مختلف از شرکت

شرکت صنعتی پامیرکولا با بهره مندی از مدیریت قوی، تفکر گروهی درون سازمانی، پشتیبانی و تشویق مردم و حمایت همه جانبه دولت توانسته به جایگاهی شایسته در بازار دست یابد که بهترین جایزه این چند سال تلاش، پذیرش در نزد مردم است. اما از میان ده ها لوح و تقدیرنامه دریافتی از مدیران ارشد کشور، مراکز پژوهشی داخلی ، مجامع علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و مراکز کارآفرینی به برخی اشاره می شود: که مهمترین این نشان ها عبارتند از

 • لوح تقدیر موسسه خدمات فرهنگی،اجتماعی دوربین
 • لوح تقدیر ریاست عمومی تربیت بدنی امریت ورزشی ولایت هرات
 • لوح تقدیر ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت کمیته ملی المپیک
 • لوح تقدیر انجمن اخلاق و معرفت بخش ولایت هرات باستان
 • لوح تقدیر جمعیت اصلاح افغانستان بخش دکتوران و پرسنل طبی
 • لوح تقدیر انجمن دینی،فرهنگیو اجتماعی امام محمد غزالی (رح)
 • لوح تقدیر شبکه تلوزیونی اصلاح
 • لوح تقدیر رادیو علمی ،فرهنگی صدای مردم
 • لوح تقدیرمعاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
 • لوح تقدیر وزارت عدلیه ( سازمان متخصصان توسعه افغانستان )
 • لوح تقدیر ریاست ارگانهای محل ( والی ولایت هرات باستان)
 • لوح تقدیر ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان
 • لوح تقدیر ریاست اداره حمایت از سرمایه گذاری آیسا
 • لوح تقدیر رهبری اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان
 • لوح تقدیر ریاست اتاق تجارت و صنایع هرات باستان
 • لوح تقدیر جمعیت اصلاح افغانستان-زون غرب