پایداری

پایداری
ما می کوشیم تا در جهت پایداری گام برداشته و در این زمینه مشارکت قوی و مداوم داشته باشیم. ما مصمم هستیم تا در جهت رفع فقر و نا برابری ها، ایجاد محیط مناسب برای زندگی، ایجاد شغل مناسب، رشد اقتصادی و صنعت ، نوآوری و ساخت زیربناهای اقتصادی کشور گامهای استوار برداریم. داشتن پایداری به عنوان هسته اصلی فعالیت ها، محصولات ، ابتکار عمل ، پروژه ها و همچنین همکاری ما با ذینفعان ، مشتری ها و جامعه مدنی بوده و بر ظرفیت سازی ، نوآوری ، رشد و حراست از آینده متمرکز میباشد.
X