شرکت صنعتی و تولیدی نوشابه جات غیرالکولی پامیرکولا بمنظور جلوگیری ازفرار سرمایه های داخلی و همچنان رشد وشکوفای تولیدات داخلی و نظر به وعده های قبلی خویش برای هموطنان عزیز خود و همچنان بمنظور سرمایه گذاری های بیشتر درعرصه های مختلف اینک درسال ۱۳۹۶ درعرصه تولید پفک بادستگاه های پیشرفته و تمام اتوماتیک شروع به فعالیت نموده است که یکی ازشعارهای اصلی این شرکت تولیدات با کیفیت بوده که به این شعارخود از ابتدا پای بند بوده ومیباشد که تولیدات پفک نیزهمچنان با معیارات واستندرد های جهانی و با مهرو تائیدی وزارت صحت و بهداشت نیز میباشد